tình hình là file repadmin.exe trong dc không chạy được (file chỉ có 223kb, không chạy được), còn bỏ đĩa server 2003 vào máy client trong tool cũng không chạt được repadmin.exe tuốt. có lẽ là do repadmin trên máy bị lỗi. các bạn có thể cho mình xin file repadmin vẫn còn chạy tốt được không?
thân!