up ảnh lên 1 cái host nào đó rồi lấy địa chỉ url của nó trên host mà up lên diễn đàn.
bạn có vào http//www.photobucket.com thể đăng kí, sau đó up ảnh lên đó.
sau khi đã up ảnh lên host bạn nhấn vào ảnh đó sẽ thấy thông tin của ảnh đó, bao gồm cả url nữa, copy url đó và vào diễn đàn past nó vào


vào diễn đàn bạn chọn công cụ post hình
nhấn vào công cụ đó và past url vào nhấn ok là xong.