mình đang chạy setup thì nó hiện cái thông báo lỗi 5012 0x8000ffff các bạn cho mình các sửa lỗi với